మకర రాశి

[ Apr 23 to Apr 24 ] మకర రాశి
Previous Day Today Next Day

ఈరోజు మీరు విందులలో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. తలపెట్టిన పనులను అనుకున్న సమయానికి పూర్తిచేస్తారు. బంధుమిత్రుల సహాయసహకారాలు పొందుటకు అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో బాగుంటుంది అధికారులతో గుర్తింపు లబిస్తుంది. దూరప్రదేశం నుండి వచ్చువార్తలు మీలో సంతోషాన్ని పెంచుతాయి. పూజ ..... గణపతిఆరాధన సమయం ...... పగలు రంగు .......మెరున్

Aries Taurus Gemini Cancer Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius Capricon Aquarius Pisces