మీనరాశి

[ Apr 20 to Apr 21 ] మీనరాశి
Previous Day Today Next Day

ఈరోజు మీరు ప్రయత్నాలలో విజయంను పొందుటకు అవకాశం ఉంది. ఆర్థికపరమైన విషయాల్లో బాగుంటుంది నూతన అవకశాలు లభించే అవకాశం కలదు. పెద్దలతో మంచి సంబందాలు కొనసాగిస్తారు. కుటుంభసభ్యులతో సమయాన్ని సరదగా గడుపుటకు అవకాశం ఉంది. చిన్న చిన్న ప్రయత్నాలు కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంది . పూజ ..... సాయిబాబాఆరాధన సమయం .....సుర్యోదయవేల రంగు .....ఆకుపచ్చ

Aries Taurus Gemini Cancer Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius Capricon Aquarius Pisces