సింహరాశి

[ Apr 20 to Apr 21 ] సింహరాశి
Previous Day Today Next Day

ఈరోజు మీరు తోటివారితో కలిసి పనిచేయునపుడు నిదానంగా వ్యవహరించుట సూచన. ప్రయాణాలకు సంభందించిన విషయాల్లో జాగ్రత్తలు పాటించుట వలన మేలుజరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో అధికారులతో ఇబ్బందులు పొందుటకు అవకాశం ఉంది. ఒకవార్త వినుట వలన కొంతనిరాశను పొందుతారు. తలపెట్టిన  పూజ .....వేంకటేశ్వరఆరాధన  సమయం ...... ఉదయం  రంగు ......నీలం

Aries Taurus Gemini Cancer Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius Capricon Aquarius Pisces