సింహరాశి

[ Apr 24 to Apr 25 ] సింహరాశి
Previous Day Today Next Day

ఈరోజు మీరు నలుగురికి ఉపయోగపడే పనులను చేపట్టుటకు అవకాశం ఉంది. ఆర్థికపరమైన విషయాల్లో సంతృప్తిని కలిగి ఉంటారు. మిత్రులతో కలిసి చేయుప్రయత్నాలు కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో పెద్దలకు అనుగుణంగా నిర్ణయాలు తీస్కోనే ప్రయత్నం చేయుట మంచిది. పూజ ..... గణపతిఆరాధన సమయం ...... పగలు రంగు .......మెరున్

Aries Taurus Gemini Cancer Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius Capricon Aquarius Pisces