కన్య

[ Apr 23 to Apr 24 ] కన్య
Previous Day Today Next Day

ఈరోజు మీరు ఉద్యోగంలో కొంత ఇబ్బందులు పొందుటకు అవకాశం ఉంది. తలపెట్టిన పనులు మధ్యలో ఆగిపోయే అవకాశం ఉంది. ఒకవార్త కొంత ఆందోళనకు గురిచేసే అవకాశం ఉంది భాదను కలిగి ఉంటారు. నూతన ప్రయత్నాల పట్ల అయిష్టతను కలిగి ఉంటారు ఓపికను కలిగిఉండుట వలన తప్పక మేలుజరుగుతుంది. పూజ .....రాఘవేంద్రస్వామిఆరాధన సమయం ...... సాయంత్రం రంగు ......ఎరుపు

Aries Taurus Gemini Cancer Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius Capricon Aquarius Pisces