తులారాసి

[ Apr 17 to Apr 18 ] తులారాసి
Previous Day Today Next Day

ఈరోజు మీరు విందులలో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది శుభాకార్యముల విషయంలో ఆలోచనలు చేయుటకు అవకాశం ఉంది. భోజనసౌఖ్యంను కలిగి ఉంటారు కుటుంభసభ్యులతో సరదాగా గడుపుటకు ఆస్కారం కలదు. అధికారులతో మాటపట్టింపులు కలుగుటకు ఆస్కారం ఉంది. కొంత నిరాశను కలిగి ఉంటారు సర్దుబాటు అవసరం. పూజ .....వేంకటేశ్వరఆరాధన సమయం ...... ఉదయం రంగు ......నీలం

Aries Taurus Gemini Cancer Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius Capricon Aquarius Pisces