ధనుస్సు

[ Apr 21 to Apr 22 ] ధనుస్సు
Previous Day Today Next Day

ఈరోజు మీరు నూతన ఆలోచనలు కలిగిఉండి ముందుకు వెళ్ళుటకు అవకాశం ఉంది. ఆర్థికపరమైన విషయల్లో బాగుంటుంది చిన్న చిన్న ప్రయత్నాలతో ముందుకు వెళ్ళుట మంచిది. విందులలో పాల్గొంటారు సమయానికి మీ ఆలోచనలకు అనుగుణంగా నడుచుకొను ప్రయత్నం చేస్తారు. పెద్దలకు అనుగుణంగా నడుచుకొనుట వారి ఆలోచనలు పాటించుట మంచిది.  పూజ .....వేంకటేశ్వరఆరాధన  సమయం ...... ఉదయం  రంగు ......నీలం

Aries Taurus Gemini Cancer Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius Capricon Aquarius Pisces